• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Informacja Prokuratora Rejonowego w Kłodzku o umorzeniu postępowania nr PR 2 Ds 243.2019.Spc

„Prokurator Rejonowy w Kłodzku informuje wszystkich pokrzywdzonych występujących w sprawie PR 2 Ds 243.2019.Spc, iż postanowieniem z dnia 17 grudnia 2019 roku umorzył śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w okresie od marca 2017 roku do dnia 10 października 2018 roku,                           w Nowej Rudzie, woj. dolnośląskiego, przez Burmistrza Miasta Nowa Ruda w zakresie sprawowania nadzoru nad odbywającymi się na stadionie przy ul Sportowej 1 meczami piłki nożnej, w wyniku czego w dniu 10 października 2018 roku doszło do bezpośredniego narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy policji i pracowników firmy ochraniającej, podczas meczu piłki nożnej pomiędzy KS Piast Nowa Ruda a Górnikiem Wałbrzych, czym działano na szkodę interesu publicznego i interesu prywatnego funkcjonariuszy policji                                      i pracowników firmy ochraniającej, 

 

tj. o czyn z art. 231 § 1 kk i art. 160 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk                                               - wobec stwierdzenia braku ustawowych znamion czynu zabronionego                                      (art. 17 § 1 pkt 2 kpk).

Powyższą informację ogłoszono poprzez stronę internetową Prokuratury Okręgowej w Świdnicy z uwagi na znaczną ilość stron pokrzywdzonych, którym przysługuje uprawnienie zwrócenia się do Prokuratury Rejonowej w Kłodzku pisemnie w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o doręczenie bezpośrednio dla strony żądającej postanowienia na piśmie wraz z uzasadnieniem. Zgodnie z treścią z art. 131§ 2 i § 3 kpk:

 § 2  - ”Jeżeli w sprawie ustalono tylu pokrzywdzonych, że ich indywidualne zawiadomienie o przysługujących im uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania, zawiadamia się ich poprzez ogłoszenie w prasie, radiu, telewizji lub na stronie internetowej sądu albo prokuratury.”

§  3 -  „Jeżeli istnieje obowiązek doręczenia postanowienia, przepis § 2 stosuje się odpowiednio. Należy jednak zawsze doręczyć je temu pokrzywdzonemu, który w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o to się zwróci.”

 

Jednocześnie pouczamy, że:          

1. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art. 306 § 1a kpk, art. 325a kpk oraz art. 465 § 2 kpk):

- stronom procesowym,

- instytucji państwowej lub samorządowej, która złożyła zawiadomienie                                        o przestępstwie,

- osobie, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie określonym w art. 228-231, art. 233, art. 235, art. 236, art. 245, art. 270-277, art. 278-294 lub w art. 296-306 Kodeksu karnego, jeżeli postępowanie karne wszczęto w wyniku jej zawiadomienia, a wskutek tego przestępstwa doszło do naruszenia jej praw.

Sąd może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie lub uchylić je i przekazać sprawę prokuratorowi celem wyjaśnienia wskazanych okoliczności bądź przeprowadzenia wskazanych czynności (art. 330 § 1 kpk).

Jeżeli prokurator nadal nie znajdzie podstaw do wniesienia aktu oskarżenia wyda ponownie postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa – dochodzenia*) lub o jego umorzeniu. Postanowienie to podlega zaskarżeniu tylko do prokuratora nadrzędnego. W razie utrzymania w mocy zaskarżonego postanowienia pokrzywdzony, który dwukrotnie wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1a kpk (tj. prawo do złożenia zażalenia) może w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu prokuratora nadrzędnego o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia wnieść akt oskarżenia do sądu, dołączając po jednym odpisie dla każdego oskarżonego oraz dla prokuratora. Akt oskarżenia winien spełniać wymogi określone w art. 55 § 1 i 2 kpk.

Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej przyłączyć się do postępowania (art. 55 § 3 kpk).

2. Uprawnionym do złożenia zażalenia, o którym mowa w art. 306 § 1a kpk, przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy (art. 306 § 1b kpk).

3. Na postanowienie co do dowodów rzeczowych zażalenie przysługuje stronom oraz osobie, od której odebrano przedmioty lub która zgłosiła do nich roszczenie (art. 323 § 2 kpk).

4.W sprawach z oskarżenia prywatnego zażalenie na postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego rozpoznaje prokurator nadrzędny, jeżeli postanowienie zapadło z uwagi na brak interesu społecznego w ściganiu z urzędu sprawcy (art. 465 § 2a kpk).

5. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2, art. 460 kpk).”